Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2018

kinu
3853 e959 500
kinu
7695 a71b 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaczinok czinok

October 09 2018

kinu
7404 4876
6081 cb30 500
Reposted fromladies ladies viabeltane beltane
kinu
7137 6e1a
Reposted frompiehus piehus via4777727772 4777727772
kinu
kinu
9014 e8a8
Reposted fromkarahippie karahippie via4777727772 4777727772
kinu
kinu
5300 7095 500
"You are a work of art. Not everyone will understand you, but the ones who do, will never forget about you".
kinu
kinu
kinu
kinu
Półki w moim sercu uginają się pod ciężarem niedokończonych historii.
kinu

 

"Twoje koszule
i moje bluzki
nigdy razem
nie wisiały
w tej samej szafie

nigdy razem
nie leżały
koło siebie
na jednej półce
ale kiedyś
spotkały się
zdziwione
jedna na druga
w bezładzie
rzucone
na podłogę"

 

 

 

 

kinu
Tell me something girl,
are you happy in this modern world?
Or do you need more?
Is there something that you're searching for?
#shallow

September 23 2018

kinu
4518 7d03
Reposted fromkarahippie karahippie viabeltane beltane
kinu
3690 c418
Reposted fromEtnigos Etnigos via4777727772 4777727772
kinu
3057 0d23
Reposted fromcaraseen caraseen via4777727772 4777727772
kinu
3316 7f72
Reposted fromsarazation sarazation via4777727772 4777727772
kinu
a jeszcze ciągle czekam na ciebie 
a ty nie przychodzisz
— Halina Poświatowska
Reposted fromrol rol via4777727772 4777727772
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl