Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2018

kinu
6407 7562
Reposted fromosaki osaki viajointskurwysyn jointskurwysyn
kinu
Już zbyt wiele się stało,
co się stać nie miało,
a to, co miało nadejść,
nie nadeszło.
— Wisława Szymborska
Reposted fromkrn krn viaankaottak94 ankaottak94
kinu
5534 dee7 500
Reposted from4777727772 4777727772
kinu
5919 33e3 500
kinu
2107 96f4 500
Reposted fromsavatage savatage viaczinok czinok
kinu
Nigdy o tym nie pomyślałaś? Żeby pojechać w jakieś inne miejsce i stać się zupełnie kimś innym niż teraz?
— Kronika ptaka nakręcacza, Haruki Murakami
kinu
9446 46c1 500
Reposted from100p 100p viapersona-non-grata persona-non-grata
kinu
7254 e449
Reposted fromdoedeer doedeer via4777727772 4777727772
kinu
kinu
kinu
4366 8d21
Zachowujmy się po ludzku.  Rozmawiajmy. Ewentualnie zacznijmy się rozbierać .
Reposted fromzenibyja zenibyja via4777727772 4777727772
kinu
7889 8969
kinu
4594 040a 500
Reposted frompiehus piehus viajointskurwysyn jointskurwysyn
kinu
2321 7b54 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
kinu
   
kinu
7103 8be2 500
Reposted from4777727772 4777727772
kinu
7989 3e6b 500
Reposted fromsavatage savatage viaczinok czinok
kinu
kinu
9874 4044
Reposted fromsheismysin sheismysin via4777727772 4777727772
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl