Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2018

kinu
kinu
9949 fea7
Reposted fromkrzysk krzysk viadefinition-of-sex definition-of-sex
kinu
1687 cbf6 500
Pan Marcin, "Cięcie" fragment
kinu
9287 8ed4 500
kinu
kinu
(...) to mnie jeszcze boli;
a ja sądziłem: minie, przejdzie,
że jakoś ból wypielę 
a ty mi ciągle z dna pamięci
wypływasz jak topielec 
— Gałczyński
Reposted from21gramow 21gramow viajointskurwysyn jointskurwysyn
kinu
2358 e4c9 500
kinu
kinu
"A może to ona była moją wielką miłością" - myślę teraz. "Może po prostu byłem za głupi, żeby to zrozumieć".
— Jakub Żulczyk "Wzgórze Psów"
kinu
kinu
kinu
kinu
Reposted frommrrru mrrru via4777727772 4777727772
kinu
4411 dbe4

August 18 2018

kinu
7951 8101
Reposted fromseaweed seaweed viajointskurwysyn jointskurwysyn
kinu
Każdy dotyk ma echo.
— Marcin Świetlicki
Reposted frompesy pesy via4777727772 4777727772
8022 2c0c 500
kinu
1240 f752 500
Jarosław Borszewicz - List do nieobecnej
7373 7a25
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaRudeGirl RudeGirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl